Terug naar overzicht

Samen naar een groenere leefomgeving

Image

Groene instanties en al hun afkortingen; je ziet haast door de bomen het bos niet meer. Wij creëerden een overzicht van een aantal organisaties die zich inzetten voor natuurherstel en natuurverbetering.

NEM Netwerk Ecologische Monitoring

Het Netwerk Ecologische Monitoring is een coorperatie die samenwerkt met overheidsorganisaties. Het NEM houdt zich bezig met de monitoring van de natuur in ons land. Ze werken samen met:

  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, vertegenwoordigd door Rijkswaterstaat
  • PBL: Planbureau voor de Leefomgeving
  • CBS: Centraal Bureau voor de Statistiek
  • IPO: Interprovinciaal Overleg. Dit is de belangenbehartiger van de twaalf provincies.

Meer over NEM op NetwerkEcologischeMonitoring.nl

PBL Planbureau voor de Leefomgeving

Het Planbureau voor de Leefomgeving is een instituut voor beleidsanalyse op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Zij zijn een organisatorisch onderdeel van de Rijksoverheid, namelijk het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Meer over PBL en hun kerntaken lees je op PBL.nl

SNL Subsidiestelsel Natuur en Landschap

Het Subsidiestelsel Natuur en Landschap verleent subsidies aan provincies die ingezet worden voor het behoud alsmede de ontwikkeling van natuurgebieden en landschappen.

Meer over SNL lees je hier.

FLORON Floristisch Onderzoek Nederland

FLORON is een landelijk bureau dat zich samen met vrijwilligers inzet voor bescherming van de Nederlandse wilde flora. Andere Ook geeft dit bureau voorlichting en advies en voeren zij ecologisch onderzoek uit ten behoeve van wetenschap, beheer en beleid.

Meer over FLORON op FLORON.nl

RAVON Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland

RAVON is een kennisorganisatie die advies en voorlichting geeft. Daarnaast voert de organisatie onderzoek uit voor koudbloedige gewervelden en verzamelen ze verspreidingsgegevens. Ze organiseren landelijke meetnetten en verspreidingsonderzoek.

Meer over RAVON op RAVON.nl

NDFF Nationale Databank Flora en Fauna

In de NDFF zijn miljoenen waarnemingen opgeslagen. De NDFF verzamelt natuurgegevens in Nederland die door hen geüniformeerd en gevalideerd worden. Deze data geeft informatie over de verspreiding van planten- en diersoorten.

Meer over NDFF op NDFF.nl

Natura 2000 Europees netwerk van beschermde natuurgebieden.

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In deze Natura 2000-gebieden worden bepaalde dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit (soortenrijkdom) te behouden.

Meer over Natura2000 op Natura2000.nl

NNN Nationaal Natuur Netwerk

Het NNN (voorheen EHS dat voor Ecologische Hoofdstructuur staat) is een natuurnetwerk in Nederland om de versnippering van natuur tegen te gaan door natuurgebieden met elkaar te verbinden. Het doel is om op deze manier biodiversiteit te vergroten.

Meer over NNN lees je hier.

Sovon Sovon Vogelonderzoek Nederland

Sovon is een organisatie die in Nederland de ontwikkeling van vogels in Nederland in de gaten houdt. Ze organiseren vogeltellingen en doen onderzoek ten behoeve van beheer, beleid en wetenschap.

Meer over Sovon op Sovon.nl

PAS Programma Aanpak Stikstof

Het PAS is een beleidskader van de overheid uit 2015 om de stikstofdepositie in natuurgebieden te verminderen dat in 2019 door De Raad van State ongeldig is verklaard. Het alternatief waar de overheid aan werkt is Aanpak Stikstof.

Meer over PAS lees je hier.

Meer over Aanpak Stokstof op AanpakStikstof.nl

Houdt onze blog pagina in de gaten voor updates over onze projecten.

Terug naar overzicht