Terug naar overzicht

Exotenbestrijding met behulp van dronebeelden en Machine Learning voor verbeteren van biodiversiteit

Image

De stikstofproblematiek heeft invloed op de biodiversiteit in ons landschap. Ecogoggle zet zich in om op innovatieve wijze bij te dragen aan een oplossing voor deze achteruitgang van onze Nederlandse natuur.

De Coepelduynen

Wij zijn de Coepelduynen in gegaan met boswachter ecologie Casper Zuyderduyn. Hij werkt binnen het team stad en duin bij Staatsbosbeheer. Het team beheerd een paar duizend hectare grond in de randstad. Naast beheer en het geven van ecologisch advies houdt Casper zich bezig met monitoring vanuit Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) en insectenonderzoek en broedvogelonderzoek. Hij vertelt ons over de Coepelduynen: “De Coepelduynen is een duingebied van 180 hectare dat tussen Katwijk en Noordwijk in ligt. Het staat bekend om zijn hoogdynamische landschap waar veel zandverstuivingen plaatsvinden. Het gebied dat in beheer is van staatsbosbeheer, is rijk aan vele plantensoorten.”

Stikstof

In de Coepelduynen zijn een aantal habitattypen waar we erg zuinig op moeten zijn, namelijk het grijze duin. Dit is een verzamelnaam voor allerlei duingraslanden en mosvegetaties.
“Zandzegge, duinriet en zandkweek zijn voorbeelden van soorten die bij hogere stikstofdepositie de overhand nemen. Je ziet dat de soortenrijke vegetatie steeds meer overwoekerd raken door deze grasachtige soorten. Dat gaat ten koste van de soortenrijkdom.”, legt Casper uit.

Natuurmonitoring op basis van hoge resolutie dronebeelden

Exoten zijn soorten die niet in Nederland thuis horen. Ze vormen een probleem doordat ze de soorten die wel bij ons landschap horen wegconcurreren. Hierdoor verdwijnen ecologisch waardevolle soorten; exoten zijn dan ook een bedreiging voor de inheemse biodiversiteit.

De exoot Rimpelroos is ons duingebied binnengedrongen. Dit soort exoten heeft de neiging de duinvegetatie te overwoekeren. Middels intensief maaibeheer hopen Casper en zijn team deze exoot terug te dringen. In november krijgt deze soort een opvallende geel-oranje kleur waardoor het plantje zich op luchtfoto’s goed laat herkennen. Op deze manier is het verspreidingsverloop van rimpelroos in potentie heel goed te volgen. “Sinds 2016 worden eens per jaar luchtfoto’s gemaakt door iemand met een drone” vertelt Casper. Hierdoor kan worden vastgelegd waar de soort voorkomt in het gebied. Het uitwerken en analyseren van de gevonden resultaten op de luchtfoto’s vraagt nog verbetering middels automatisering. Op die manier kan een beter en objectiever beeld verkregen worden van de verspreiding van deze exoot door de tijd heen.

Wij als Ecogoggle zijn begonnen aan een project waarbij we een drone inzetten om beelden van hoge resolutie te maken van natuurgebieden in de provincie Zuid-Holland. Het doel is om met behulp van Machine Learning automatisch soorten te herkennen en op die manier de verspreiding van onder andere exoten en indicatorsoorten in kaart te brengen. Beheerders en beleidsmakers krijgen daardoor beter inzicht waar herstelmaatregelen moeten plaatsvinden.

hr luchtfotos.jpg De HR foto’s die vanuit de lucht zijn gemaakt m.b.v. een drone bevatten veel waardevolle informatie waarbij Machine Learning een uitkomst biedt om in korte tijd patronen en indicatoren in het landschap te ontdekken en onderzoeken.

Houdt onze blog pagina in de gaten voor updates over onze projecten.

Terug naar overzicht